Du lịch Hải Phòng

Điều khoản điều kiện

Trang web này thuộc sở hữu và được điều hành bởi Sở Du lịch Hải Phòng.
Các Điều khoản và Điều kiện sau đây được áp dụng cho việc sử dụng trang web và việc sử dụng toàn bộ thông tin, dữ liệu, chức năng và bất kỳ tài liệu nào khác trên trang web này (gọi riêng và gọi chung là “Nội dung”)

Bằng việc lướt web, truy cập hay khác đi là sử dụng trang web này và Nội dung trang web, Quý khách đồng ý rằng các Điều khoản và Điều kiện này sẽ ràng buộc Quý khách, người kế thừa và chuyển nhượng.

Nếu Quý khách không đồng ý bị ràng buộc bởi những Điều khoản và Điều kiện này, Quý khách không nên truy cập hoặc xem trang web này.

Chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện

Trang web của chúng tôi có thể truy cập được trên toàn cầu đối với bất kỳ ai truy cập Internet. Việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Bằng việc sử dụng và truy cập vào trang web của chúng tôi, Quý khách chấp nhận, không giới hạn, toàn bộ các điều khoản và điều kiện này. Chúng tôi bảo lưu quyền cải tiến, sửa đổi, thay đổi, tạm ngưng hoặc tạm thời ngừng toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của trang web và hạn chế hoặc cấm truy cập vào trang web này.

Bằng việc sử dụng trang web, Quý khách đồng ý trước rằng mỗi lần sử dụng sẽ tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện áp dụng sau đó. Các điều khoản và điều kiện này có thể được Sở Du lịch Hải Phòng sửa đổi tùy từng thời điểm. Mục đích của trang web Trang web được hoạt động nhằm mục đích quảng bá giới thiệu hình ảnh thành phố Hải Phòng, cung cấp các thông tin sản phẩm dịch vụ du lịch Hải Phòng tới người dùng trên phạm vi toàn thế giới. Cho phép người dùng giao tiếp và cung cấp thông tin cho Sở Du lịch Hải Phòng.

Những Mục tương tác của trang web

Một số mục của trang web này cho phép Quý khách đặt các câu hỏi, gửi yêu cầu. Sở Du lịch Hải Phòng không kiểm soát những trao đổi hay thông tin do người sử dụng những đặc tính này cung cấp. Là một điều kiện của việc sử dụng các đặc tính tương tác này, Quý khách đồng ý không:

  • Tải lên, đăng tải, gửi thư điện tử, truyền hay nói cách khác là cung cấp bất kỳ thông tin bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gian dối, phỉ báng, thô tục, bôi nhọ, khiêu dâm, báng bổ, đồi trụy, hoặc các thông tin không phù hợp khác thuộc bất kỳ loại nào hay bất kỳ tài liệu nào có thể tạo thành hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc không phù hợp mà có thể làm gia tăng trách nhiệm dân sự hoặc tội phạm hình sự hoặc nói khác đi là vi phạm pháp luật của Việt Nam hoặc pháp luật quốc tế.
  • Chia sẻ bất kỳ thông tin mật nào mà Quý khách không có quyền chia sẻ theo quy định của pháp luật hoặc theo bất kỳ quan hệ hợp đồng hay quan hệ ủy thác nào.
  • Tải lên, đăng tải, gửi thư điện tử, truyền phát hoặc nói khác đi là cung cấp bất kỳ tài liệu nào có chứa virus, mật mã, tập tin, chương trình hoặc các cấu phần được thiết kế để hạn chế, làm gián đoạn, phá hủy hay can thiệp bằng chức năng của bất máy vi tính hay thiết bị viễn thông hay phần mềm nào.
  • Tải lên, đăng tải, gửi thư điện tử, truyền phát hay nói khác đi là cung cấp bất kỳ tài liệu quảng cáo, khuyến mại không được yêu cầu hoặc không được phép, “thư rác”, “spam”, “thư chuỗi”, “mô hình kim tự tháp”, hoặc bất cứ hình thức gạ gẫm, lôi kéo nào dù là thương mại hay hình thức khác.

 

Tất cả những Nội dung do Quý khách hoặc những người sử dụng khác cung cấp cho trang web này sẽ thuộc trách nhiệm duy nhất của người cung cấp thông tin. Quý khách hiểu rằng Sở Du lịch Hải Phòng không phải theo dõi bất kỳ mục tương tác nào của trang web mà ở đó những người sử dụng có thể đăng tải những mẩu tin hoặc cung cấp thông tin. Tuy nhiên, Sở Du lịch Hải Phòng bảo lưu quyền sửa đổi, biên tập lại hoặc gỡ bỏ một phần hoặc toàn bộ bất kỳ đăng tải nào, thông tin vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Sở Du lịch Hải Phòng cũng bảo lưu quyền tiết lộ bất kỳ đăng tải hoặc thông tin khác do những người sử dụng cung cấp nếu Sở Du lịch Hải Phòng tự cân nhắc và tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ pháp luật, quy định hoặc lệnh của tòa án nếu việc tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Sở Du lịch Hải Phòng, cán bộ của Sở Du lịch Hải Phòng, những người sử dụng thông tin hoặc công chúng. Sở Du lịch Hải Phòng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, tính áp dụng, phân tích hoặc tính chất kịp thời của thông tin hoặc về tổn thất hoặc mất mát có thể xảy ra do tin tưởng vào thông tin trên trang web này.

Bảo vệ Quyền Sở hữu Trí tuệ

Toàn bộ bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa và quyền sở hữu trí tuệ khác được sử dụng như một phần của trang web này thuộc về Sở Du lịch Hải Phòng. Quý khách không có quyền gì khác trên trang web ngoài quyền hạn chế được sử dụng theo các Điều khoản và Điều kiện này. Quý khách được phép in ra hoặc tải các thông tin và nội dung từ trang web xuống để sử dụng cho cá nhân, không phải mục đích thương mại. Quý khách không được phép sửa đổi, sao chép lại, truyền phát lại, chào bán hoặc bán hoặc phân phối thông qua bất kỳ phương tiện nào, bất kỳ phần nào của trang web này hoặc các Nội dung.

Quý khách không được dùng bất kỳ phần nào của trang web này để tạo thành một phần của trang web khác, dù là bằng khung liên kết web trên Internet hay nói khác đi là trừ khi Quý khách được Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Hải Phòng cho phép làm như vậy bằng văn bản.

Đường kết nối (Đường link)

Quý khách không được thiết lập đường kết nối trên bất kỳ trang web nào khác tới trang web của Sở Du lịch Hải Phòng hoặc bất kỳ phần nào hoặc các phần nào của trang web của Sở Du lịch Hải Phòng.

Trang web này có thể bao gồm các đường kết nối tới các trang web khác mà có những điều khoản và điều kiện sử dụng riêng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của những trang web bên ngoài này. Các đường kết nối này được cung cấp chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho Quý khách. Sở Du lịch Hải Phòng không xác nhận rõ ràng hay ngụ ý về bất kỳ bên thứ ba nào, sản phẩm hay dịch vụ nào và do đó không chịu trách nhiệm về tính chính xác hay nói khác đi là bất kỳ nội dung nào hay sự an toàn của bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trên các trang web đó.

Quý khách công nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm một cách trực tiếp hay gián tiếp về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào là nguyên nhân của hoặc có liên quan đến việc sử dụng hoặc tin vào nội dung, hàng hóa hay dịch vụ có trên các trang web được liên kết đến đó. Quý khách sẽ hoàn toàn tự chịu các rủi ro khi sử dụng các trang web đó.

Không Cam kết

Chúng tôi luôn thận trọng trong việc xây dựng thông tin của trang web, tuy nhiên trang web của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở “như hiện thời” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm bảo đảm về quyền sở hữu, bảo đảm về khả năng bán hàng hoặc bảo đảm về sự phù hợp đối với một mục đích cụ thể nào đó. Sở Du lịch Hải Phòng sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy của bất kỳ sự kiện, ý kiến, sự tư vấn hay lời phát biểu nào trên trang web của chúng tôi. Tất cả các tin bài và tài liệu được hiển thị trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chứ không thay thế bất kỳ sự tư vấn cụ thể nào. Để tránh mọi nghi ngờ, các Nội dung của trang web này không thay thế cho lời tư vấn của một luật sư.

Giới hạn Trách nhiệm

Quý khách sẽ phải tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, Sở Du lịch Hải Phòng, các cơ quan có liên quan, những người có thẩm quyền hoặc những người được ủy nhiệm của Sở Du lịch Hải Phòng đều không phải chịu trách nhiệm với Quý khách hoặc bất kỳ ai khác về mọi tổn thất hay thiệt hại (bao gồm các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, thiệt hại đặc biệt hay thiệt hại do hậu quả) phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi, việc chúng tôi sử dụng thông tin do Quý khách cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào có thể xảy ra nếu Quý khách không thể truy cập vào trang web của chúng tôi, vì bất kỳ lý do gì và xảy ra như thế nào, kể cả do sự bất cẩn.

Quý khách cam kết bồi thường cho Sở Du lịch Hải Phòng đối với bất kỳ hành động, trách nhiệm, khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, kiện tụng, chi phí (kể cả chi phí pháp lý) mà chúng tôi phải chịu, phát sinh từ hoặc có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến:

  • Việc Quý khách vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào ở đây; hoặc
  • Bất kỳ vi phạm hoặc không chính xác nào trong bất kỳ cam kết hay bảo đảm nào của Quý khách

Vi phạm và Chấm dứt

Nếu Quý khách vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc Quy định về Bảo mật của http://www.dulichhaiphong.gov.vn như quy định tại đây, Sở Du lịch Hải Phòng có thể tùy ý đình chỉ hoặc chặn việc truy cập của Quý khách vào trang web và sau này không cấp cho Quý khách quyền truy cập vào trang web này nữa.

Luật Điều chỉnh

Các Điều khoản và Điều kiện này và Nội dung của trang web này chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo pháp luật áp dụng của Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện này được các cơ quan tòa án có thẩm quyền cho là vô hiệu, mất hiệu lực, có thể mất hiệu lực hoặc không thể thi hành được thì những điều khoản hoặc điều kiện còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và có thể thi hành tới mức tối đa được phép theo pháp luật áp dụng của Việt Nam.

Quy định về Bảo mật

Quy định về Bảo mật của chúng tôi có trên trang web và bằng việc truy cập vào trang web này, Quý khách đồng ý chịu sự ràng buộc một cách hợp pháp của Quy định về Bảo mật này. Toàn bộ Quy định về Bảo mật được hợp thành với Điều khoản và Điều kiện này bằng cách dẫn chiếu (trình bày dưới đây).

Nếu Quý khách có câu hỏi nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào của các Điều khoản và Điều kiện này hoặc những thỏa thuận có trong trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email sodulich@haiphong.gov.vn hoặc theo số điện thoại: (84-31) 0225.2299799.

Xin cảm ơn đã ghé thăm trang web của chúng tôi.

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)