Du lịch Hải Phòng

Khu tưởng niệm Vương Triều nhà Mạc

Thôn Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng

 

Khu tưởng niệm Vương Triều nhà Mạc lớn nhất Việt Nam

 

Nhà tưởng niệm Vương triều Mạc - nơi lưu giữ thanh bảo đao 500 tuổi

Toàn cảnh sân khu tưởng niệm

Trong Điện có thờ THÁI TỔ MẠC ĐĂNG DUNG

(TÓM TẮT TIỂU SỬ)

Mạc Đăng Dung (莫登庸), sinh giờ ngọ, ngày 23 tháng 11 năm Quý Mão (1483). Ông là người làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương (nay là huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng). Mạc Thái Tổ (chữ Hán: 莫太祖 mất ngày  22/8âm lịch năm 1541.

 

(Tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung tại Từ đường Cổ Trai – Hải Phòng)

 

“Mạc Đăng Dung là cháu 7 đời của trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi thời Trần. Theo Toàn thư và Đại Việt thông sử, Mạc Đăng Dung là người xã Cao Đôi (Đông Cao theo Cương mục), huyện Bình Hà (nay là thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), tổ tiên ông là Mạc Đĩnh Chi, trạng nguyên triều Trần. Đĩnh Chi sinh ra Cao (Dao theo Cương mục), Cao sinh ra Thúy (Túy theo Cương mục), Thúy sinh ra Tung, dời sang ở xã Lan Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương rồi sinh ra Bình, Bình lại dời sang xã Cổ Trai, huyện Nghi Dương rồi trú tại đó. Bình sinh ra Hịch, Mạc Hịch lấy con gái Đặng Xuân là Đặng Thị Hiếu người cùng làng Cổ Trai sinh được ba con trai, con trưởng là Đăng Dung, con thứ là Đăng Đốc (Đốc Tín), con út là Đăng Quyết”

Mạc Đăng Dung hồi nhỏ làm nghề đánh cá, lớn lên có sức khoẻ, đỗ lực sĩ xuất thân, được sung vào quân túc vệ của nhà Hậu Lê đời Lê Uy Mục.

Năm 1508, Đoan Khánh năm thứ 4, vua Lê Uy Mục giao cho ông làm Thiên vũ vệ đô chỉ huy sứ ty đô chỉ huy sứ. Năm 1511, Hồng Thuận năm thứ 3, vua Lê Tương Dực thăng ông làm Đô chỉ huy sứ tước Vũ Xuyên bá.

Triều Lê suy yếu, các tướng chia bè phái đánh lẫn nhau, bên ngoài nông dân nổi dậy khởi nghĩa, mạnh nhất là lực lượng Trần Cảo. Cảo đánh chiếm kinh thành Thăng Long, các tướng gác mâu thuẫn cùng đánh dẹp. Đến khi Trần Cảo rút đi, các tướng lại chia bè phái đánh nhau. Nguyễn Hoằng Dụ (con Nguyễn Văn Lang) đánh nhau với Trịnh Tuy. Tuy thua chạy về Tây Đô (Thanh Hoá). Trần Chân về phe với Tuy đánh đuổi Hoằng Dụ, nắm lấy quyền trong triều.

Mạc Đăng Dung thấy uy quyền của Chân lớn liền kêt thông gia với Chân, cho con gái Chân lấy con trai cả mình là Mạc Đăng Doanh.

Năm 1518, Lê Chiêu Tông nghe lời gièm pha, sợ quy quyền của Trần Chân nên sai người giết Chân. Thủ hạ của Chân là Nguyễn Kính nổi loạn. Bấy giờ Đăng Dung đang trấn thủ Hải Dương. Chiêu Tông bèn triệu Mạc Đăng Dung và Nguyễn Hoằng Dụ về cứu giá. Hoằng Dụ đánh bị thua chạy về Thanh Hóa rồi chết. Đăng Dung một mình nhân cầm quân dẹp loạn mà nắm hết quyền bính…

Năm 1521, Mạc Đăng Dung chiêu hàng được Nguyễn Kính, dẹp được Trần Cung (con Trần Cảo), quyền thế át cả Chiêu Tông. Chiêu Tông sợ chạy ra ngoài gọi quân Cần vương. Đăng Dung bèn lập em Chiêu Tông là Xuân lên ngôi, tức là Lê Cung Hoàng, tuyên bố phế truất Chiêu Tông…

Năm 1523, Mạc Đăng Dung nhân phe Chiêu Tông yếu thế, điều quân đánh Thanh Hoá. Năm 1524, Trịnh Tuy thua trận bỏ chạy rồi chết. Đăng Dung được phong làm Bình chương quân quốc trọng sự thái phó Nhân quốc công...

  Năm 1527, ông được phong làm An Hưng Vương. Các đối thủ đều bị dẹp yên, không còn ai ngăn trở, tháng 6 năm 1527, Mạc Đăng Dung lên ngôi, lập ra nhà Mạc. Chiếu nhường ngôi của Lê Cung Hoàng cho Mạc Đăng Dung có đoạn viết: "Từ cuối đời Hồng Thuận gặp lúc Quốc gia nhiều nạn, Trịnh trung lập kẻ nghịch lên ngôi, lòng người lìa tan, trời cũng không giúp, lúc ấy thiên hạ đã không phải của nhà Lê vậy. Ta (Cung đế) bạc đức nối ngôi không thể gánh nổi, mệnh trời và lòng người hướng về người có đức. Vậy nay Thái Sư An Hưng Vương Mạc Đăng Dung là người trí đức, tư chất thông minh, đủ tài văn võ, bên ngoài đánh dẹp, bốn phương đều phục, bên trong trị nước thiên hạ yên vui, công đức rất lớn lao, trời người đều qui phục, nay theo lẽ phải nhường ngôi cho..."

Ông lên làm vua từ ngày 15 tháng 6 âm lịch năm 1527 đến hết năm 1529 với niên hiệu Minh Đức. Sau đó, học theo nhà Trần, nhường ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh (tức Mạc Thái Tông) để lui về làm Thái thượng hoàng.

 Năm 1540, Mạc Thái Tông mất, Mạc Đăng Dung lập cháu nội là Mạc Phúc Hải lên ngôi, tức là Mạc Hiến Tông.

Vợ của Hoàng đế Mạc Đăng Dung là Hoàng hậu NguyễnThịNgọcToàn.

           “Các con của Ngài gồm có:

          Hoàng Thái tử MẠC ĐĂNG DOANH

          Hoàng tử MẠC CHÍNH TRUNG

          Hoàng tử MẠC PHỤC SƠN

          Hoàng tử MẠC NHÂN PHỦ

          Hoàng tử MẠC QUANG KHẢI

          Hoàng tử MẠC NHÂN QUẢNG

          Hoàng tử MẠC ĐẠI ĐỘ

          Công chúa NGỌC THỌ

          Công chúa NGỌC CHÂU

          Công chúa NGỌC QUANG

          Công chúa NGỌC TƯ”.

        (Theo Hợp biên Thế phả họ Mạc)

Năm 1541, Thái tổ Mạc Đăng Dung qua đời, ngày  22/8âm lịch năm 1541, thọ 59 tuổi.

Trước khi mất Ngài có để lại di chúc không làm đàn chay cúng Phật và khuyên Mạc Phúc Hải phải nhanh chóng về kinh sư để trấn an nhân tâm và xã tắc là trọng.

Trung tâm thư pháp - câu đối - hán nôm Hải Phòng

Các trò chơi dân gian - Thi đấu cờ tướng

Khu làm lễ trong dịp hội

CÁC VUA NHÀ MẠC ĐƯỢC THỜ TRONG  KHU TƯỞNG NIỆM VƯƠNG TRIỀU MẠC (tại Cổ Trai – Ngũ Đoan - Kiến thụy – Hải Phòng)

 

THỜI KỲ ĐÓNG ĐÔ Ở THĂNG LONG (từ 1527 đến 1592 = 65 năm) 

Có tượng: Thái tổ - Nhân minh cao hoàng đế MẠC ĐĂNG DUNG, Thái tông - Khâm Triết Văn hoàng đế MẠC ĐĂNG DOANH, Hiến tông - Hiển hoàng đế MẠC PHÚC HẢI, Tuyên tông - Anh Nghị hoàng đế MẠC PHÚC NGUYÊN, Mục tông - Hồng Ninh hoàng đế MẠC MẬU HỢP.

THỜI KỲ HẬU THĂNG LONG – CAO BẰNG (từ 1592 đến 1677 = 85 năm)

Có bài vị: Vũ An Hoàng đế  MẠC TOÀN, Đường An Vương   MẠC KÍNH CHỈ, Đôn Hậu Vương MẠC KÍNH CUNG, Khánh Vương MẠC KÍNH KHOAN, Thuận Đức Vương MẠC KÍNH VŨ.

(Nhà Mạc từ 1527 đến 1592 = 65 năm ở Thăng Long và thời kỳ Cao Bằng từ 1592 đến 1677 = 85 năm, cộng lại tròn 150 năm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dâng hương & nghe giới thiệu về khu tưởng niệm

Nơi đây còn lưu giữ một báu vật. Nó là vật biểu trương cho sức mạnh và sự thành công. Mà theo về thuyết tâm linh, nếu được tận mắt chứng kiến và chạm vào thì người đó sẽ có được sự "hưng phát về quyền lực", sức mạnh về lý trí và sự thành công.  Đó chính là thanh Bảo Long Đao - chính là võ khí của Thái Tổ Mạc Đăng Dung. Người đã cùng với long đao xông pha chiến trận và "bách chiến bách thắng". Đến nay tuổi đời của bảo vật này là trên 500 năm.  Đây cũng chính là một trong hai thanh đao nặng nhất thế giới với trọng lượng 25kg (trọng lượng hiện nay) và ước tính khi chưa bị han gỉ có thể nặng tới hơn 30kg...  Đây quả là một báu vật của quốc gia nói riêng và nhân loại nói chung.

 

Thanh bảo đao 500 tuổi - binh khí độc đáo thời nhà Mạc

Gian hàng giới thiệu của Công ty Mạc Trà Việt Nam

Trò chơi Leo Cây lấy thưởng

Các bạn trẻ tham gia rất nhiệt tình

Khu tiến hành các nghi lễ

Sân khu tưởng niệm

Các doanh nghiệp công đức

Trò Kéo co - Đẩy gậy

Thi đấu cờ tướng

Đoàn các bô lão dâng hương

Hội cổ vật Hải Phòng cúng tiến Lư hương thời Mạc

Từ xa du khách đã nhìn thấy biển chào đón của khu tưởng niệm

Nhà bia khu tưởng niệm

Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc - công trình kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Bài viết có liên quan đến Khu Tưởng niệm Thành nhà Mạc:

Bí ẩn Đại Long đao hơn 500 năm tuổi của Mạc Thái Tổ ở hải Phòng

Theo: youme.vn

 

Liên hệ quảng cáo

300 x 120

Liên hệ quảng cáo

350 x 250
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)